Gamla inlägg

Clinamen, problemata

Det som D&G kallar en mindre (minor) eller nomadisk vetenskap är ett förhållningssätt till kunskap och produktion av vetande som utgår från fyra aspekter: flödet (hydrauliska modeller) snarare än solida kroppar; blivande och heterogenitet i motsats till det enhetliga, konstanta och homogena; kurvrörelser, spiralformationer och virvelformade organisationer som distribution i ett slätt rum; problem istället för teorem.

Clinamen, den minsta vinkeln, den “famösa avvikelsen”, är den kurvlinjära avvikelse som bildar “spiraler och virvlar på ett sluttande plan”. Utan clinamen skulle naturen aldrig ha skapat någonting, menade Lucretius.Det är här bland “alla typer av deformationer, förvandlingar, gränsövergångar och operationer, där varje figur är en »händelse« mer än en essens” vi möter krigsmaskinens problemata, som är oskiljaktig “från lutande plan, gränsövergångar, virvlar och projektioner.” Nomadvetenskapen är problematisk och inte teorematisk: “figurerna betraktas bara som en funktion av vad de affekteras av, sektioner, ablationer, adjunktioner, projektioner.”

[P]roblemet [är] inte ett »hinder«, det är övervinnandet av hindret, en projektion, det vill säga en krigsmaskin.

Problemet fungerar som vapen, projektilt, ballistiskt, framkastande; en projektion. Grekiska problema kommer från verbet proballo, »kasta fram«. Nomadvetenskapen är inte kritisk i negativ mening utan projektiv, skapande. Det handlar om att skapa koncept. “[T]he creation of a concept always occurs as a function of a problem”.

Annonser
Standard